Actuele en recente projecten

Adviseur integraal beheer, Gemeente Amersfoort

 

Voor de afdeling Leefomgeving van de gemeente Amersfoort adviseer ik over de uitvoering van het programma groot onderhoud en vervangingsinvesteringen en geef ik inhoudelijk advies over de beheeraspecten. Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact met mij opnemen via contact.

 

Coördinator nieuwe gebieden, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost

 

Stadsdeel Oost heeft de komende tien jaar een grote woningbouwopgave. Om ook het toekomstig beheer van de transformatie- en uitbreidingsgebieden goed te borgen zijn de medewerkers van de afdeling BOR betrokken bij de planontwikkeling en planuitvoering. De Afdeling BOR heeft mij gevraagd om de beheerinbreng in de gebiedsontwikkelingsprojecten inhoudelijk en procesmatig te verzorgen en waar nodig verbetervoorstellen te doen om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen. Voor vragen over deze opdracht kunt u mij bereiken via contact.

 

Advies Opdracht geven – Opdracht nemen, Gemeente Harderwijk

 

De gemeente Harderwijk heeft gekozen voor een interne verzelfstandiging van het Stadsbedrijf als uitvoeringsverantwoordelijke eenheid voor het beheer en de exploitatie van de publieke ruimte.  Het domein Ruimte is opdrachtgever en beleidsverantwoordelijk. Ik ben gevraagd om een proces te begeleiden waarin samen met de betrokken medewerkers de samenwerking in het proces van opdrachtgeven – opdrachtnemen wordt vormgegeven en inhoudelijke werkafspraken worden gemaakt. Wilt u meer weten over dit project, contact.